Autodesk 3d Studio Max

Autodesk 3d Studio Max

Kurs 3D modelovanja icon

Imate želju da ovladate jednim od najmoćnijih softera za izradu 3D sardžaja? Želite da ispoljite svoju kreativnu stranu, da stvarate svoje animacije, gejmerske likove, video reklame i da svoju maštu pretvorite u realnost? Tu smo mi da vam omogućimo realizaciju vaših ciljeva.

Bez obzira na to da li ste početnik ili imate iskustva kao grafički dizajner, arhitekta ili vizuelni umjetnik, ovaj kurs će biti od koristi da vaše kreativne ideje realizujete u 3D okruženju, čije su mogućnosti onda ograničene samo vašom maštom.

Otkrijte uzbudljivi svijet 3D grafike, počevši od osnovnih principa rada programa, radnog okruženja, kreiranja jednostavnih i složenih objekata – kako korišćenjem linija, tako i uz pomoć moćnih alata za poligonalno modelovanje, preko kreiranja materijala, rasvjete do konačne vizuelizacije.

Naš pristup

Praksa, praksa i još prakse. Vjerujemo da se najbolje uči kroz praksu, pa smo tako i u našim kursevima fokus stavili na praktičan rad. IT EXPERT ljudi vole opuštenu radnu atmosferu, dobru energiju i zabavu, jer vjerujemo da se tada novo znanje najbolje i najlakše usvaja. Konstantno ćemo pratiti vaš rad tokom obuke kao i vaš napredak. Radimo u manjim grupama baš kako bi bili u mogućnosti da budemo posvećeni našim polaznicima.

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova, tipa obuke i broja polaznika cijene su različite. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Našim polaznicima smo omogućili i plaćanje u ratama.

VRSTA OBUKE BROJ ČASOVA CIJENA OBUKE
Grupna 28 370 KM
Individualna 20 630 KM
Grupna Online 28 370 KM
Individualna Online 20 630 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Plan rada:

 • Prvi termin kursa biće posvećen kratkom uvodu u pojam 3D grafike, njene specifičnosti i razlike u odnosu na 2D grafiku. Upoznavanje sa osnovnim elementima 3D grafike, kao i sa osnovnim primitivima u 3D grafici. Kratak uvod u okruženje 3D Studija Maxa i osnovne alate za manipulaciju u prostoru (Viewport Tools) kao i osnovne alatke za manipulaciju 3D objektima.
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta je virtualni 3D prostor i šta su koordinate xyz u tom prostoru.
  • šta je perspektiva i kako se predstavljaju 3D objekti u toj perspektivi
  • kako izgleda okruženje 3D Max Studija i za šta su namijenjene pojedine grupe alata (ikonica) koje vide prilikom otvaranja aplikacije (Toolbar, Command Panel, Timeline Bar, Viewport Controles…).
  • za šta služe osnovna 4 prozora za rad sa objektima (top-bottom, front-back, left-right i perspective ).
  • kako manipulisati sa prostorom i kretati se u prostoru, tj. koristiti se viewport alatima kao što su zoom, rotate, pan.
  • kako otvoriti odnosno importovati objekat, te kako sačuvati objekat na hard disk
  • kako manipulisati objektima koristeći osnovne alate za manipulaciju: Select, Move, Rotate, Scale.
 • Drugi termin kursa biće posvećen detaljnijem upoznavnju interfejsa i opcija aplikacije, kao i podešavanja okruženja za rad. Takođe počećemo sa kreiranjem 3D objekata pomoću osnovnih geometrijskih oblika kao što su kvadar, valjak, cilindar, lopta itd. Dodavanjem, ili isijecanjem jednog objekta pomoću drugog krairaćemo složenije objekte. Upoznavanje sa Boolean I Scattering komponovanim objektima
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • kako da podese svoj interfejs da bi lakše radili, te kako da izaberu koje jedinice hoće da koriste prilikom rada (inče, milimetre, centimetre, metre itd.)
  • dateljnije mogućnosti Command Panela koji sadrži većinu alatki za kreiranje bilo kakvog objekta, gdje da pronađu i kreiraju raličite grupe objekata kao što su primitivni 3D objekti, složeni 3D objekti, komponovani 3D objekti, 2D objekti (oblici i krive) od kojih se formiraju 3D objekti, rezne vrsta svjetala, kamera, pomoćnih objekata itd.
  • upoznati Create panel I Modifier Panel unutar Command Panela kroz kreiranje i manipulisanje primitivnim objektoma
  • šta su parametarski a šta poligonalni objekti, razlike i upotreba, konverzija iz parametarskih u poligonalne objekte
  • duplicirati objekte kao kopije, instance ili reference
  • šta je Boolean tehnika (alatka) i Scattering, kad i kako ih koristiti I modelovati objekte pomoću njih
 • Treći termin je predviđen za utvrđivanje naprijed stečenog znanja i praktičan rad – sidro I komododu
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • kako pripremiti primitive od kojih će kreirati složenije objekte (procijeniti broj poligona odnosno “gustoću” mreže primitiva koji će služiti za izradu složenijih objekata)
  • dijelove poligonalnih objekata – šta su podobjekti, poligoni, ivice, tačke (vertex)
  • selektovati podobjekte, dodavati ih ili brisati prema potrebi
  • korištenje alata Connect, Bridge, Extrude, Inset, Weld, Insert Vertex
  • manipulisati sa poligonalnim objektima i njihovim dijelivoma - modelovanje manipulisanjem podobjektima, poligonima, ivicama I tačkama objekta.
  • i što je najvažnije, analitički razmišljati kako rasčlaniti kompleksiji model na primitivnije dijelove i kako pristupiti kreiranju na različite načine.
 • Četvrti termin je predviđen za modelovanje pomoću modifajera. Upoznaćemo se posebno sa najčešće korištenim modifajerima kao što su Bend, Twist, FFD Box, Taper, Latice I Smooth, Turbosmooth . Kreiraćemo dijelove jednostavnog robota pomoću modifajera i manimpulisanjem na podobjektnom nivou (pomjeranjem, skaliranjm ili rotiranjem poligona, ivica ili tačaka nekog objekta), kao i korištenjem tehnologija koje smo učili prethodna dva časa.
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta su modifajeri
  • za šta služe i kako se koriste navedeni modifajeri
  • podešavanje parametara svakog modifajera
  • kombinovati više modifajera na određeni objekat, mnijenjati im redosljed, brisati, te na određeni način prikazivati krajnje rezultate primjene modifajera.
 • Na ovom času učenici će sa upoznati sa pravljenjem 3D objekata pomoću krivih i 2d oblika. Upoznaće pojam spline i manipulisanje krivim i oblicima na podobjektom nivou. Kreirati komponovane objekte pomoću alatke Loft, te koristiti modifajere Lathe, Shell, Extrude i Surface. Modelovaćemo dijelove robota koje nismo mogli modelovati ranije naučenim metodama, čašu i cvijeće u vazi
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta su krive a šta oblici
  • nacrtati primitivne oblike korištenjem predefisanih oblika iz Create Panela
  • nacrtati oblike željene oblike pomoću splines (vrsta krivih)
  • koristiti različite vrste tačaka (corner, smooth, Bezier i Bezier Corner) kroz koje prolaze krive
  • koristiti Attach alatku za povezivanje više krivih ili oblika u jedan objekat
  • koristiti alatku Cross Section te modifajer Surface kako bi kreirali geometriju uz pomoć krivih
  • koristiti Loft kako bi pomoču krive i oblika “izvukli” određenu geometriju
  • upotrebu i podešavanje modifajera Shell, Extrude, Surface I Smooth kako bi dobili željeni 3D objekat
 • Ovaj termin je predviđen za nastavak rada od prethodnog časa pošto je zadatak obimniji i zahtijeva povezivanje znanja koje je stečeno od početka kao i daljnja analiza kako da što lakše i vjernije modelujemo objekte (budući da ne postoji samo jedan jedini način rada nego je moguće gledati sa mnogo aspekata i uraditi na više načina). Modelovaćemo dnevnu sobu sa namjestajem
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • utvrditi ranije stečeno znanje, steći više rutine i dopuniti znanje korištenjem novih alata i modifajere ukoliko se za tim pokaže potreba prilikom modelovanja predviđenih modela u praktičnom radu.
 • Ovaj termin je predviđen za rad sa svjetlima i kreiranje i podašavanje kamere. Razumijevanje vrsta sjenki i kako ona funkcioniše. Razumijevanje volumena svjetlosti. Upoznavanje sa Light Tracerom.Upoznavanje standardnih kamera Free Camera i Target Camera.
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta su podrazumijevana svjetla (default lights)
  • pronaći u Create Panelu svjetla (Lights) i kreirati ih u sceni
  • vrste standardnih svjetala (Target Spot, FreeSpot, Target Direct, Free Direct, Omni I Skylight)
  • podesiti parametre svjetla kao što su intenzitet svjetla, boja svjetla, atenuacija, sjenke i parametre sjenki i dr.
  • postaviti napredno osvjetljenje pomoću Light Tracer-a
  • podešavanje volumena i animiranje efekta volumena svjetlosti
  • postaviti kameru u sceni i postaviti prozor viewporta u pogled “kroz” kameru
  • razlike i načine korištenja Free Kamere I Target Kamere
  • šta je Lense size i Field of View, Depth of Field, kako ih podešavati, kao i podešavanje ostalih opcije kamere
 • Ovi časovi su predviđeni za upoznavanje sa animiranjem objekata u 3D Maxu te upoznavanje osnovnih panela i alatki koji služe za animiranje. Upoznavanje sa terminima kao što su Timeline, Key, Frames per Second , itd. Animiranje transformacija i modifajera. Upoznavanje sa pojmovima Curve Editor, Dope Sheet, Motion Panel, Rigging Bones, Hierarchy i Select and Link alatkom.
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta je timeline, kako se “kretati” kroz vrijeme (timeline)
  • šta su frejmovi i koliko frejmva u sekundi se koristi
  • šta su ključni frejmovi (key frames), kako ih postavljati u timeline-u, kako ih brisati te kako ih filtrirati po tome koju promjenu manipulacije bilježe (rotaciju, pomjeranje, skaliranje ili nešto drugo)
  • kako animirati kameru kroz prostoriju
  • kako da animiraju pomjeranje, skaliranje ili rotaciju objekta
  • kako da animiraju promjenu parametara modifajera ili akcije vezane za sjevetlo (pojačavanje ili smanjivanje intenziteta, promjena boje I sl.)
  • kako manipulisati sa ključnim frejmovima kroz Curve Editor
  • šta su Bones i kako ih kreirati
  • na pravilan način postaviti “kosti” (bones) i povezati sa tijelom nekog karaktera (u našem slučaju robota) kako bi animirali pokrete robota
  • podešavanje parametara kostiju
  • kako da animiraju karakter (robot) ili neki morfni objekat (npr njihanje i kretanje cvjetova i listova)
 • Upoznavanje sa Material Editrom. Kreiranje materijala i korištenje realnih fotografija kao mape .Apliciranje materijala na jednostavan objekat (kao što je kocka ili sfera) i na složeniji objekat uz pomoć Unwrap UVW ili UVW Map modirajera
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta je UVW modifier kako ga koristiti I kako pripremiti objekat za mapiranje
  • da se snalaze u Materijal Editoru
  • kako uvesti gotov materijal u Materijal editor i kako koristiti bibioteke materijala - kako aplicirati taj material na jednostavan objekat
  • kreirati material i manipulisati standardnim materijalima pomoću raznih opcija kao što izbor određenog Shader-a, podešavanje njegovih parametara (sjajnosti , boje, ambijenta…)
  • kreirati material pomoću parametarskih mapa
  • koristiti sliku kao mapu ili kombinovati je sa drugim parametarske mapama pri kreiranju materijala
  • manipulisati mapom ko što je određivanje trensparentnosti, hrapavosti, refleksije, refrakcije i drugih parametara
  • razumjeti hijerarhiju mapa
  • komponovati mape da bi se dobile složenije teksture i materijali
  • primijeniti material na objekat uz pomoć modirajera Unwrap UVW I UVW Map.
 • Ovaj čas je predviđen za upoznavanje sa sjenčenjem odnosno renderovanjem objekta ili scene i prikazivanje scene u vidu slike ili video fajla. Vrste renderera i upoznavanje detaljnije sa Default i Mentalray rendererom. Eventualno dodatno pojašnjavanje gradiva za koje učenici smatraju je potrebno.
  Nakon završenog časa polaznici će znati:
  • šta je render engine I za sta služi,
  • koji su najpopularniji render engines I koji su ugrađeni u sam 3DS Max.
  • vizualizovati svoj objekat ili scenu u vidu slike ili video fajla
  • kako ga spasiti na hard disk
  • pojam veličine slike odnosno rezolucije eksportovanog fajla
  • osnovne tipove slika I video fajlova u koje je moguće izrenderovati 3D scenu (tiff, tga, jpg, bmp, png, avi, mov… )
  • osnovne parametre scanline I Arnold renderera i kako dobiti što ljepši i realniji prikaz scene

Sertifikacija

Nakon usvajanja novog znanja, informacija i mnogo praktičnog rada tokom kursa slijedi sertifikacija. Završetak kursa krunišemo dodjelom sertifikata koji je uključen u cijenu kursa.

Često postavljana pitanja

Za upis ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje. Naučićemo Vas kako da koristite alate i kako na najbrži način da stignete do željenih rezultata.
U skorije vrijeme možda najbolji primjer upotrebe 3D modelovanja u našoj bližoj okolini je bila 3D modularizacija Beograda na vodi, koja je probudila želju u mnogima da baš tamo kupe za sebe neku nekretninu.
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om ([email protected]), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, zgrada Jevrejskog kulturnog centra, Banja Luka).

Autodesk 3d Studio Max

Vještine koje ćete naučiti:

 • Uvod u 3D grafiku i interfejs 3D Studia Maxa
 • Interfejs i podešavanja opcija u 3D Studiju Maxu
 • Kreiranje objekata koristeći 3D primitive
 • Uvod u Boolean i Scattering alatke
 • Analiza kompleksnijeg 3D objekta, planiranje načina izrade pomoću osnovnih primitiva i njihovim komponovanjem
 • Uvod u Modifajere (Modifiers) i modelovanje i manipulisanje pomoću modifajera
 • Modelovanje pomoću oblika i krivih (shapes and curves) tehnologijom Loft i pomoću određenih modirajera
 • Praktičan rad
 • Kreiranje i manipulisanje svjetlima i kamerom
 • Animiranje objekta
 • Upoznavanje sa mapama i teksturama te primjenjivanje istih na objekte kao i sa modifajerom UWV unvrap
 • Renderovanje (vizualizacija) objekta (scene)

Broj časova: 20 - 28

VEĆ OD

370 KM

Prijavi se
Biljana Škrbo

Biljana Škrbo, predavač kursa 3D modeling

Dugogodišnje radno iskustvo od preko 20 godina iz oblasti grafičkog dizajna, video produkcije i 3D modelinga. Bila zaposlena u firmama kao što su Bel televizija, GLAS SRPSKE, ABC Media, The friends d.o.o. i kao predavač radi preko dvije godine.

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanjem forme ispod.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.

Online obuka

UŽIVO: štedi vrijeme i novac, fokus na predavanje je veći (neki ljudi ne vole buku, galamu, kao i konstatacije i pitanja drugih ljudi koja im mogu narušiti koncetraciju), komfor kućnog ambijenta. Takođe postoji i niz prednosti online predavanja uživo u odnosu na online kurseve koji nisu uzivo na kojima pregledamo snimak nekog snimljenog predavanja. Neke od tih prednosti su: bolja i brža komunikacija sa predavačima, mogućnost uticaja na plan i program rada, predavanja su na našem jeziku, predavačima Vam pregledaju i objašnjavaju zadatke koje imate nakon predavanja, ne daju Vam samo gotova rješenja zadataka bez objašnjenja itd.